Polityka prywatności

Sklepu internetowego

bugo.com.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Administratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego bugo.com.pl jest Raceteq s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, 70800 Ostrawa - Poruba, ul. K Myslivně 2362/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w Ostrawie, pod numerem C 58186, IČ: 01739573, kapitał zakładowy 200 000 Kč.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@bugo.com.pl lub telefonicznie tel. 603 567 838.

3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) rejestracji konta w sklepie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

2) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3) przesyłania ofert handlowych, newslettera, informacji o promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4) profilowania dla celów oceny i analizy oraz dostosowania oferty do zainteresowań danego Klienta, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on sklep internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

5) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

6) rozpatrywania reklamacji –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

7) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

§ 3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

§ 4

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

 

§ 5

Czas przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej

stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Stosownie do tego, czas przetwarzania wynosi:

1) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży – do czasu przedawnienia roszczeń, których strony mogłyby dochodzić w związku realizacją umowy,

2) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu likwidacji sklepu internetowego,

3) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu  Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu –w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych określają przepisy.

§ 6

Odbiorcy danych

1. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient, jak również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przede wszystkim ujawnione podmiotom na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

2. Kategorie podmiotów, którym mogą być udostępniane dane: firmy księgowe, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne, np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

§ 7

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

§8

Przysługujące prawa

1.      Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do:

1)      swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)      prawo do sprostowania swoich danych,

3)      prawo do usunięcia danych, w sytuacjach gdy:

a)      dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b)      Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych,

c)      Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,

d)      dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e)      w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach gdy:

a) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

c) Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,

d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacjach gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

b)dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym

są profilowane dla tego celu

c)dane są przetwarzane dla celów statystycznych, badań naukowych lub historycznych,

6) prawo do przenoszenia danych polegające na tym że Klient otrzyma w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi lub też Klient zleci Administratorowi przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. W celu realizacji swoich praw Klient może skontaktować się z Administratorem sklepu

internetowego poprzez wysłanie e-maila na adres: reklamacje@bugo.com.pl, bądź listownie na adres: Raceteq Polsa Sp. z o.o., ul. św. Antoniego 2-4, 50-073 Wrocław.

§ 9

Bezpieczeństwo danych

1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator odpowiednio stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1) certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego,

2)dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§ 10

Pliki Cookies (ciasteczka)

1. Podczas użytkowania strony internetowej bugo.com.pl na komputerze użytkowników zapisywane są tzw. „cookies". Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera i przypisane do stosowanej przeglądarki, poprzez które do strony internetowej Administratora przesyłane są określone informacje. Cookies mają sprawić, by oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

2. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” –„sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3. „Cookies” mogą być używane w celu:

1)      zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,

2)      identyfikacji Klientów zalogowanych w sklepie internetowym,

3)      zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego,

4)      utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi się logować na każdej podstronie serwisu,

5)      zbierania danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i dostępnych na nich narzędzi w celu optymalizacji działania sklepu internetowego,

6)      6)lepszego dopasowania reklam

4. Pliki „cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki można dowolnie konfigurować, np. zablokować przyjmowanie cookies podmiotów trzecich bądź wszystkich cookies niezależnie od typu. Jednak w wyniku wyłączenia cookies niektóre funkcje strony mogą być niedostępne

§11

Postanowienia końcowe

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.